Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

środa,4.02.2015 rok 

W okresie będącym przedmiotem sporządzonej analizy ( stan na 31.01.2015 r.) w poradni przyjęto łącznie  521  uczniów, którzy skorzystali z różnych form wsparcia i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, oferowanej przez pracowników pedagogicznych placówki. Przeprowadzono  366 diagnoz psychologicznych, 306 – pedagogicznych, 172- zawodoznawczych, 53 logopedyczne i  131 konsultacji lekarskich.
Przeprowadzono również  605 logopedycznych badań przesiewowych i 164 badań kontrolnych w szkołach i przedszkolach powiatu ostrowskiego oraz  222 badania słuchu i  70 badań audiometrycznych.
 Systematycznie, w terminach określonych rocznymi harmonogramami , prowadziły swoją działalność zespoły orzekające. Orzekały one w składach osobowych, zgodnie z kompetencjami oraz zakresami czynności przyjętymi z uregulowaniach prawnych MEN
i w Zarządzeniu nr 3 /2014 Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3.09.2014r.
 
W omawianym okresie Zespoły Orzekające obradowały 32 razy, wydając 124 orzeczenia i 7 opinii w tym:
 • I  Zespół Orzekający  na 9 posiedzeniach rozpatrzył  łącznie  14 wniosków rodziców i wydał 5 orzeczeń o potrzebie rocznego indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz  7opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • II Zespół Orzekający na 12 posiedzeniach rozpatrzył 52 wnioski rodziców o przyznanie nauczania indywidualnego  i wydał 52 orzeczenia,
 • III Zespół Orzekający na 11 posiedzeniach rozpatrzył łącznie 65 wniosków rodziców i wydał::
  • 6 orzeczeń dla uczniów słabo słyszących,
  • 8 orzeczeń dla uczniów słabo widzących,
  • 4 orzeczenia dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową,
  • 17 orzeczeń dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,
  • 12 orzeczeń dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • 8 orzeczeń dla uczniów z autyzmem,
  • 9 orzeczeń dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 1 orzeczenie dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym.
 
W zakresie działalności diagnostycznej sporządzono 167 opinii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym  33 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydano 13 informacji o wynikach przeprowadzonych diagnoz.
 
Terapią pedagogiczną objęto łącznie  20 uczniów, terapią integracji sensorycznej 8 dzieci, terapią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka- 2 dzieci ( pilotaż), psychologiczną 97,  terapią logopedyczną  61 dzieci.
Wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysowych i  traumatycznych objęto 13 dzieci i ich rodziców .
Od grudnia 2014r., po zakończeniu ostatniego etapu zakupu sprzętu specjalistycznego do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, zajęcia dla dzieci wymagających tego typu oddziaływań przeniesiono na stałe z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej do siedziby placówki.
W gabinecie integracji sensorycznej prowadzone są także sesje relaksacyjne, w tym z wykorzystaniem muzykoterapii, arteterapii, z których korzysta 26 dzieci .Łącznie w różnych formach  terapii uczestniczy 227 osób.
 
W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 wydano, w ramach współpracy z placówkami oświatowymi, 28 pism dotyczących spraw badanych uczniów, 17 pism stanowiła korespondencja z jednostkami samorządowymi, 4- z sądem, policją i prokuraturą, 4- współdziałania z innymi urzędami, instytucjami i stowarzyszeniami.
 
Pracownicy pedagogiczni placówki uczestniczyli łącznie w 30 różnych formach doskonalenia zawodowego, prowadzili warsztaty, wykłady, treningi, szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek powiatu ostrowskiego, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, rodziców, kuratorów zawodowych sądów rejonowych. Łącznie wzięła w nich udział grupa ok. 700  osób.
 
Wszyscy członkowie rady pedagogicznej poradni wzięli także udział w wewnętrznym szkoleniu sfinansowanym ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych, poświęcone zagadnieniom wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Przygotowując się do wprowadzenia nowej oferty z zakresu pomocy bezpośredniej oferowanej małym, niepełnosprawnym dzieciom, we wrześniu 2014r. powołano zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na nowatorski charakter przedsięwzięcia zdecydowano, iż rok szkolny 2014/2015 poświęcony zostanie na przygotowania natury organizacyjnej, obejmujące logistykę, sporządzanie diagnozy oraz obowiązkowej dokumentacji wytwarzanej przez wszystkich członków zespołu W chwili obecnej na wstępne zajęcia uczęszcza  2 dzieci ( pilotaż) posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,  
 
W ramach WDN odbyła się – zgodnie z planem - rada szkoleniowa, na której zaprezentowano interesujące pracowników poradni zagadnienia i treści związane z działalnością merytoryczną placówki.
 
Od 1 stycznia 2015r. założono nową stronę internetową poradni, na której  zamieszczono  koncepcję pracy placówki na lata 2014- 2019, aktualną ofertę pomocy bezpośredniej
( wsparcie dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli ), cyklicznie ukazywać się tu będą sprawozdania z bieżącej działalności merytorycznej poradni, artykuły, bieżące informacje o naradach, szkoleniach, warsztatach oraz nowatorskie rozwiązania organizacyjne i procedury wewnętrzne normujące i doskonalące pracę placówki.
 
    Zgodnie z założeniami nadzoru pedagogicznego dyrektora placówki dotyczącymi sprawowanej kontroli dokonano analizy losowo wybranych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, sprawdzając, czy wydane  zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (  przyjęty wskaźnik analizy: właściwe określenie powodu, z uwagi na który wydano orzeczenie ).Przeanalizowano wszystkie orzeczenia wydane od początku roku szkolnego do końca stycznia 2015r.Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie. W dniu 17 października 2014r. placówka poddana została także kontroli planowej, przeprowadzonej przez MKO- Delegaturę w Ostrołęce, dotyczącej tego samego obszaru działalności placówki- nie wydano zaleceń pokontrolnych, co oznacza prawidłowość postępowania w tym zakresie. Sprawdzono także efektywność czasu pracy w miesiącach wrzesień i listopad ( w dni poświęcona na diagnozę ) – nie wydano zaleceń. Zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju przygotował ramową dokumentację obejmującą bezpośrednią pracę z dzieckiem i wsparcia dla rodziny, zostanie ona wdrożona od września 2015r., po przeprowadzeniu ewaluacji  działań pilotażowych.
                
W zakresie badań określonych w rocznym planie nadzoru dyrektora placówki przeanalizowano losy dzieci , którym w latach 2010- 2014 wydano opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 
W omawianym okresie sprawozdawczym systematycznie monitorowano obowiązek prowadzenia dzienników pracy oraz zapisy zawarte w wydawanych opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, przeprowadzono też wszystkie zaplanowane hospitacje.
 
W ramach zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej zespół ewaluatorów przygotował techniki badawcze  oraz wdrożył działania służące zbadaniu wymagania „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”.
 
Na podstawie działań podjętych w  oparciu o zapisy  planu nadzoru pedagogicznego stwierdza się , iż działalność placówki w  I półroczu roku szkolnego 2014/2015 w określonych obszarach przebiegała terminowo i  nie wymagała wdrożenia  działań korygujących dotychczasową działalność, określoną w rocznym planie pracy.
                                                                                         Informację opracowała:
                                                                                         Krystyna Skibicka- dyrektor Poradni


Copyright © 2013. All Rights Reserved.