Poniedziałek,5 październik 2015 r.

Wczesne wspomaganie rozwoju ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. Może ono  dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania  się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 Od 15 września 2015r., po rocznym okresie pilotażu, zakończonym ewaluacją podjętych oddziaływań - określeniem mocnych i  słabych stron przyjętych rozwiązań o charakterze organizacyjnym i merytorycznym, rozpoczęto kompleksową wielospecjalistyczną stymulację dzieci, które zakwalifikowano na zajęcia na podstawie posiadanej przez nie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  Realizacją  nowej formy wspomagania najmłodszych klientów poradni zajmuje się  zespół w składzie:

·         psycholog,

·         neurologopeda

·         oligofrenopedagog,

·         pedagog -  specjalista w zakresie integracji sensorycznej.

Zajęcia, w wymiarze pięciu godzin miesięcznie dla każdego dziecka, są prowadzone w siedzibie placówki, w odpowiednio wyposażonych gabinetach, w terminach uzgodnionych z rodzicami dzieci.   

Do zadań głównych Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju należą:

- pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,

- pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii i samodzielności, na miarę jego możliwości,

- zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

- dostarczanie rodzicom wsparcia w związku z problemami emocjonalnymi, wynikającym z faktu niepełnosprawności ich dziecka,

- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców w zakresie pracy z dzieckiem.

 

Mamy nadzieję, że nowa oferta placówki spełni  oczekiwania rodziców, którzy do tej pory musieli szukać wielospecjalistycznej pomocy dla swoich dzieci poza powiatem ostrowskim.