Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Piątek, 30 październik 2015r.

 
W okresie roku szkolnego 2014/2015 w siedzibie placówki przyjęto 1222 klientów ( dzieci do 3 – roku życia, dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). Rodzicom badanych dzieci udzielono 1222 informacji o uzyskanych wynikach przeprowadzonych diagnoz oraz porad indywidualnych i wskazówek do pracy, możliwej do realizowania w warunkach domowych.
 
 
 
W ramach terenowych, logopedycznych badań przesiewowych zdiagnozowano 665 dzieci z 20 szkół i przedszkoli, badaniom kontrolnym poddano 261osób z 11 placówek. W przesiewowym badaniu słuchu, prowadzonym przez Poradnię w ramach ogólnopolskiego programu „ Słyszę”, wzięło udział 487 uczniów z 15 placówek, wykonano także 165 badań audiometrycznych ( 15 placówek + badania w siedzibie poradni).
       W rezultacie rocznej  działalności orzeczniczej (  60 posiedzeń zespołów orzekających ) wydano łącznie 236 orzeczeń i 20 opinii, w tym: 117 orzeczeń do nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia pobieranie nauki w szkole ogólnodostępnej ( w tym 11 orzeczeń o potrzebie rocznego indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ), 117 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 20 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ( opinie tego typu wydawane są  na okres od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej ). 
       W zakresie diagnozowania deficytów i dysharmonii rozwojowych oraz braków szkolnych, dotyczących opóźnień w przyswajaniu przez badanych uczniów materiału programowego na różnych etapach kształcenia, przeprowadzono 882 badania psychologiczne,1001badań pedagogicznych, 686 badań logopedycznych oraz 256 badań lekarskich. Wydano 322 opinie oraz 26 informacji o wynikach przeprowadzonych diagnoz.
     Z różnych form terapii prowadzonej przez pedagogów, psychologów, logopedę,specjalistę z zakresu integracji sensorycznej korzystało w opisywanych ramach czasowych skorzystało 225 osób (dzieci i młodzież)
W omawianym okresie, w ramach współpracy z organem prowadzącym oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny sporządzono 100 pism dotyczące realizacji wspólnych celów i zadań.
 
Realizacja zadań określonych w rocznym planie pracy
  Kluczowe kierunki wyznaczające podejmowane działania i czynności w omawianym roku szkolnym obejmowały następujące zagadnienia:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na jego dalszą efektywną edukację.
Wspieranie rozwoju dziecka 6- letniego rozpoczynającego naukę w szkole- diagnozowanie i eliminowanie deficytów rozwojowych, stymulowanie sfery społecznej, intelektualnej i emocjonalno- motywacyjnej,
Wsparcie w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych,
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach- edukacja włączająca,
 
Ad 1) W wyniku monitorowania ilości wydawanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, zaobserwowano na przestrzeni ostatnich  lat ich kilkukrotny wzrost ( w roku szkolnym 2010/2011 wydano 1 opinię,  w roku szkolnym 2011/2012-  2 opinie, w roku szkolnym 2013/2014 –  4 opinie, w roku szkolnym 2014/2015- 5 opinii, w roku szkolnym 2014/2015- 20 opinii ) W tej sytuacji postanowiono  poszerzyć ofertę placówki o nową formę terapii interdyscyplinarnej,  skierowanej do grupy najmłodszych klientów placówki. Zaplanowano roczne działania pilotażowe poprzedzające wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 działań obejmujących wszechstronne, długoterminowe wsparcie. Przeprowadzono zewnętrzne i wewnętrzne ( w ramach WDN ) szkolenia dla wszystkich członków rady pedagogicznej, a powołany zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przygotował ramowy program dla 3 dzieci, którym poradnia wydała stosowny dokument. Realizację zadania zwieńczyła ewaluacja projektu- określenie jego mocnych i słabych stron. W końcu roku szkolnego wysłano pismo do Starosty Ostrowskiego, z prośbą o udzielenie zgodny na włączenie do stałej oferty poradni nowej formy działań terapeutycznych i rozpoczęcie  zajęć interdyscyplinarnych, angażujących w pomoc dziecku specjalistów różnych dziedzin ( psycholog, oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej). Organ prowadzący pozytywnie odniósł się do prośby placówki- od roku szkolnego 2015/2016 w siedzibie Poradni odbywać się będą zajęcia dla zakwalifikowanych dzieci i ich rodzin. Powyższe wykonane czynności i zadania uprawniają do stwierdzenia, iż roczny ich plan został w pełni zrealizowany.
 
Ad 2). W ramach  zadania w brzmieniu jak wyżej zrealizowano wszystkie przyjęte działania. Przeprowadzono 665 indywidualnych diagnoz logopedycznych oraz 208 badań psychologiczno- logopedyczno- pedagogicznych, określających poziom gotowości szkolnej dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016  naukę w klasie I. Każdą przeprowadzoną diagnozę zakończono wydaniem opinii zawierającej zalecenia do pracy z dzieckiem w przedszkolu/ szkole oraz w domu, wskazywano konieczność objęcia dziecka - właściwymi dla stwierdzonych deficytów i dysharmonii rozwojowych -  formami  pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Badania gotowości szkolnej odbywały się na terenie zainteresowanych placówek oraz w siedzibie poradni. W MP nr2  w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzono debatę z udziałem rodziców i nauczycieli ( 100 osób ) poświęconą  problematyce gotowości szkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój emocjonalny , społeczny oraz motywacyjny, które wymieniane są jako najczęstsze powody, dla których rodzice decydują się na wizytę w poradni, w celu odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego. 
 
 
Ad3).Bezpieczeństwo dzieci i uczniów w szkołach i placówkach jest zawsze nadrzędnym celem, zarówno dyrektorów szkół jak i placówek, które z nimi współpracują. Owo zagadnienie jest w stałej ofercie   pomocy bezpośredniej poradni,  jako element wsparcia placówek oświatowych, mających swoje siedziby na terenie  powiatu ostrowskiego. W okresie objętym sporządzaną analizą odbywały się wykłady połączone z warsztatami dla rodziców i rad pedagogicznych ( m. inn. SOSW w Zuzeli, SP w Białych Szczepanowicach, SP w Starym Lubiejewie, SP w Andrzejewie, ZS w Wąsewie), w których podejmowano problematykę trudnych i destrukcyjnych zachowań uczniów, przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy szkolnej oraz bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży. Uczestniczono w mediacjach między rodzicami szkołą, podejmowano interwencje w sytuacjach kryzysowych, zachodzących w domu rodzinnym lub w szkole ( 3 interwencje).W ramach szkoleń wewnętrznych ( WDN ) oraz szkoleń dla realizatorów zajęć socjoterapeutycznych odbywały się spotkania grupowe i  indywidualne konsultacje, w tym z pedagogami i psychologami szkolnymi. We współpracy z Sądem Okręgowym  w Ostrołęce zorganizowano szkolenie dla służby kuratorskiej ( 80 osób ) poświęcone przeciwdziałaniu agresji w rodzinach dysfunkcyjnych. Wszystkie zaplanowane zamierzenia zrealizowano w określonym czasie roku szkolnego 2014/2015.
 
 
Ad 4). Od kilku lat efektem pracy diagnostycznej poradni  jest  stale zwiększająca  się liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ( w roku szkolnym 2014/2015 wydano ich 117) dla uczniów, którzy – zgodnie z wolą rodziców - pozostają w swoich szkołach macierzystych. Przepisy prawa oświatowego, które wprowadziły do szkół i placówek pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz wsparcie o charakterze zajęć rewalidacyjnych, mają na celu wspomaganie procesów edukacyjnych i  terapeutycznych, szczególnie istotnych dla grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczanie włączające  dla oświaty i dla szkół oznacza zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole.  
Dzięki zainicjowanej idei powołania na terenie przedszkola oraz szkół miejskich klas integracyjnych, coraz większa liczba dzieci niepełnosprawnych ma szanse na edukację wraz ze zdrowymi rówieśnikami. Poradnia systematycznie współpracuje z rodzicami oraz dyrektorami placówek, każdego roku szkolnego zwiększa się liczba oddziałów i klas integracyjnych ( w omawianym okresie wydano 10 nowych orzeczeń, w oparciu o które utworzono 2 nowe grupy integracyjne ).W ramach WDN przeprowadzono dla własnej kadry pedagogicznej szkolenie podejmujące problematykę nauczania włączającego, przeprowadzono też szkolenie dla zainteresowanych rad pedagogicznych szkół powiatu ostrowskiego ( 2 szkolenia)- co wyczerpało realizację zadań nakreślonych  w rocznym planie pracy. 
 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015:
 
Zespół ewaluatorów wewnętrznych dokonał ewaluacji  w zakresie wymagania „ Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki „. Wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski końcowe przedstawiono w formie raportu na posiedzeniu rady pedagogicznej poradni w dniu 27 sierpnia 2015r.
 
W ramach zaplanowanej tematyki i harmonogramu kontroli dokonano analizy losowo wybranych orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w poradni- badanie  pod kątem zgodności z przepisami prawa oświatowego.  Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie, wyniki przeprowadzonej kontroli  zgodne są z  wynikami kontroli zewnętrznej, przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Ostrołęce  w dniu 6 października 2014r. Nie wydano zaleceń pokontrolnych. Zdecydowano o stałym monitorowaniu wydawanych orzeczeń i opinii wg przygotowanego wzoru zapisu danych będących przedmiotem oceny- jako stałej procedury badawczej, niezależnie od zadań  określonych w rocznych planach nadzoru pedagogicznego.  
 
Kontroli poddano także czas pracy specjalistów pracujących z dziećmi zgłaszanymi na diagnozy- stwierdzono efektywne jego wykorzystanie, a w okresach wzmożonej działalności diagnostycznej czas pracy pracowników pedagogicznych przekraczał 4 godziny, które z mocy prawa podlegają ewidencji na liście obecności. 
 
Zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju, powołany w związku z zamiarem poszerzenia oferty placówki o wczesne wspomaganie rozwoju objął opieką interdyscyplinarną 3 dzieci (pilotaż) Zespół przygotował dokumentacją wymaganą przepisami prawa oświatowego w tym zakresie i dokonał ewaluacji działań własnych. W związku z powyższym od roku szkolnego 2015/2016 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny  znajdzie się na stałe w ofercie placówki.
 
Zespół powołany do zbadania losów dzieci, które w latach 2010- 2014 otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykonał swoje zadanie, przedstawiając dane będące przedmiotem analizy w formie pisemnego sprawozdania. Jednocześnie przeanalizowano także zapisy we wszystkich wydanych w roku szkolnym 2014/ 2015 opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju ( diagnoza, zalecenia ).
 
.Wszystkie zaplanowane hospitacje zostały przeprowadzone zgodnie z określoną tematyką
 
Na uwagę zasługuje fakt ciągle zwiększającej się liczby wniosków rodziców  składanych do poradni z uwagi na odroczenie obowiązku szkolnego ( w roku szkolnym 2013/2013- złożono 107 wniosków, w 2014/2015- 208 ), co wymagać będzie  podjęcia nadzwyczajnych rozwiązań organizacyjnych  w związku z realizacją dodatkowego, nowego zadania jakim będzie wspomaganie szkół i placówek 
 
Wnioski do pracy placówki w roku szkolnym 2015/2016, wynikłe z prowadzonego nadzoru pedagogicznego dyrektora poradni.
 
Wprowadzenie do stałej oferty placówki prowadzonych terapii wielospecjalistycznych, zintegrowanych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny
Stałe monitorowanie zgodności z prawem oświatowym orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w  Poradni. 
przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej  w ramach określonego wymagania - z katalogu wymagań właściwych dla poradni psychologiczno- pedagogicznych, 
przygotowanie i wdrożenie działań związanych z nowym zadaniem Poradni- wspomaganiem szkół i placówek.
 
 
Informację o pracy placówki oraz sprawozdanie  z nadzoru pedagogicznego przygotowała  i przedstawiła na ostatnim  -w roku szkolnym 2014/2015-  posiedzeniu Rady Pedagogicznej - Krystyna Skibicka- dyrektor Poradni.

 

 
 
 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.