Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Piątek, 18 listopad 2016r.

            Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości w szkolnym programie profilaktyki- to temat spotkania dla dyrektorów szkół powiatu ostrowskiego, które odbyło się  8.11.2016. r na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Ostrowi Mazowieckiej.

       Myśl przewodnią stanowiło przesłanie Jana Pawła II „ Wychowanie jest przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym, jest procesem w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny ”.

            Programy profilaktyki szkół są uzupełnieniem programów wychowawczych. Ustanowiony przez MEN priorytet zwraca uwagę na podmiotowe traktowanie ucznia w całym procesie kształcenia – nie tylko w wychowaniu i prewencji,  ale też nauczaniu.

            Podmiotowość traktowania ucznia nie może być jednostronna, nauczyciel nie może tracić świadomości, że jest to kontakt z drugim człowiekiem, w czasie którego dochodzi do wymiany zdań, dzielenia się spostrzeganiem świata,  wzajemne zrozumienie emocji.

            Jak wygląda podmiotowość w procesie edukacji? Poszerzanie kompetencji w tym zakresie, skupianie się wokół doskonalenia procesu nauczania nie może przesłonić  uczenia, które przebiega dla każdego indywidualnie. Badania z obszaru neurologii, psychologii uczenia się mówią jednoznacznie, że podczas uczenia mózg działa indywidualnie, selekcjonuje, przetwarza informacje, zapamiętuje według własnego, indywidualnego „ programu”. Traktowanie podmiotowe uwzględniajmy zatem nie tylko w procesach wychowawczych i działaniach profilaktycznych,  ale też poczynaniach edukacyjnych. Należy podnosić wiedzę na temat procesów uczenia się, doskonalenie kompetencji zawodowych w tym zakresie polegałoby na skupianiu się  na procesach nauczania w połączeniu z wyznacznikami preferencji procesów uczenia.

            Kolejnym obszarem  w którym można realizować  przywołany priorytet jest wychowanie. Programy wychowawcze szkół zawierają treści ważne dla kształtowania właściwych postaw, uwzględniają ponadczasowe wartości.   Dla uzyskania efektów pracy wychowawczej ważna jest jednak relacja z uczniem, która powinna być oparta na autorytecie nauczyciela. Przekazy dotyczące norm i wartości powinny zawierać uświadomienie uczniom od najwcześniejszych lat szkolnych, że w zachowaniu powinien zawierać się   przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka. To stanowi bazę, podłoże do nakładania innych wartości moralnych – związanych z dziedzictwem kultury, patriotycznych i innych.

            Jak szkolne programy profilaktyki mogą być realizowane patrząc na nie przez pryzmat priorytetu ustalonego przez MEN? W diagnozie szkoły należy ustalić czynniki chroniące  i czynniki ryzyka. W czynnikach chroniących warto przyjrzeć się samoocenie, motywacji do rozwoju, więzi z rówieśnikami, chęci niesienia pomocy innym. Nasze poczynania w kontekście profilaktyki zintegrowanej mają nie tylko chronić przed zagrożeniami, ale też skłaniać do  rozwoju potrzeb społecznych. Drugi człowiek – kolega z ławki, musi być uznany za wartość. Uznanie to z czasem przekształci się w normę moralną. Największym zagrożeniem w tym zakresie jest m.in. problem agresji. Dobra diagnoza czynników ryzyka w obszarze przemocy szkolnej pozwoli na uruchomienie działań naprawczych, które - podjęte w porę-  nie przeszkodzą w procesie socjalizacji.

            Działania profilaktyczne powinny być zatem ukierunkowane nie tylko na przeciwdziałanie uzależnieniom, ale także na kształcenie do wartości w postaci uczenia zasad społecznych, nagradzania gdy są one respektowane oraz przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w środowiskach  lokalnych, które mogą prowadzić do wadliwego przebiegu procesu socjalizacji.

Spotkanie poprowadziła Iwona Stachowiak - psycholog Poradni.

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.