Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Czwartek, 7 grudnia 2017r.

 

 

Diagnoza rozumiana jako ocena stanu psychicznego jest podstawą planowania dalszej pracy z uczniem. Różnorodne narzędzia diagnostyczne pozwalają ustalić stan aktualny, całościowo ocenić mocne i słabe strony na danym etapie życia badanego.

Integralną część badania psychologicznego stanowią metody kliniczne, testy, metody projekcyjne czy inwentarze osobowości, pełnią one rolę pomocniczą i są niezbędne, chociażby dla ustalenia ilorazu inteligencji. Podobnie w pedagogice i logopedii – metody wymagające standaryzacji pozwalają na ukonkretnioną weryfikację przyjętych hipotez.

Przez ostatnie 15 lat pracy poradnianej, testy psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne były kompletowane według potrzeb badanych i zgodnie z obowiązującymi standardami badawczymi, co świadczy o ciągłości doskonalenia stanu technik diagnostycznych i jest zgodne z koncepcją pracy placówki. Techniki badania dotyczą oceny rozwoju poznawczego, sfery emocjonalnej i społecznej, fragmentarycznych deficytów rozwojowych - analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej; określaniu wad mowy i wymowy, stanu narządu słuchu, poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych.

 

Człowiek rozwija się w określonych ramach rozwojowych. W czasie rozwoju mogą pojawić się pewne trudności, które należy wyjaśnić w porę, aby ukierunkować pracę rodziców i nauczycieli. Inaczej jest, gdy problem przebiega z ostrymi objawami patologicznymi. Czasem dotyczy to wyizolowanych cech, niejednokrotnie mamy jednak do czynienia z całościowym zaburzeniem rozwoju.

Stan aktualny warunków badawczych pozwala na zdiagnozowanie dzieci od chwili urodzenia aż do ukończenia szkoły na poziomie ponadpodstawowym.

Bardzo często diagnoza przyjmuje charakter oceny interdyscyplinarnej, weryfikacja hipotez wymaga włączenia kolejnych specjalistów – głównie z obszaru medycznego (neurologia, psychiatria).

Utrzymanie poziomu diagnostycznego wymaga działań planowanych, związanych z charakterem progresywnym placówki na wielu poziomach:

- śledzenie ofert diagnostycznych, zakup przydatnych w pracy poradnianej technik diagnostycznych,

- szkolenia pracowników aktualizujące ich wiedzę w zakresie możliwości diagnozowania,

- wsparcie szkolnych specjalistów w diagnozowaniu trudności szkolnych,

- dbałość o dokumentację (zawarcie w treści dokumentów mechanizmów wyjaśniających przyczyny zaburzeń).

Kolejnym po badaniu etapem diagnostycznym jest analiza danych i formułowanie wniosków. Synteza wyników pozostaje w Karcie Indywidualnej badanego, dla potrzeb rodziców szkół formułowane są opinie bądź orzeczenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej wydaje opinie i wszystkie rodzaje orzeczeń w warunkach zgodności z prawem oświatowym. Działalność ta każdorazowo jest dostosowywana do zmieniających się ustaw i rozporządzeń. Organizacja pracy naszej poradni, specyfika powoływania Zespołów Orzekających, upowszechnienie nowych form wnioskowania o wszczęcie postępowania orzekającego, zawsze mają swoje podstawy w rzetelnym procesie diagnostycznym. Zebrane materiały kliniczne, psychometryczne, inne uzasadnione diagnostycznie, wiążą się w wyżej wymienianych dokumentach ze wskazaniem projektowanych metod korekcyjnych, porad, zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych,wspierających całościowo rozwój badanego dziecka lub ucznia.

Iwona Stachowiak

psycholog kliniczny

Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

w Ostrowi Maz.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.