Sobota,6 stycznia 2018r.

Uprzejmie  informuję, że  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej, zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w powiecie ostrowskim  funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,  z uwzględnieniem  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od  wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością ( podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz. 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

 

Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

1)     udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,

2)     wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,

3)     wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,

4)     organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

5)     koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Krystyna Skibicka

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Ostrowi Mazowieckiej