Bardzo ważną częścią pracy poradni, ujętą w koncepcję funkcjonowania placówki jest terapia. Jej różnorodność (logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna)pozwala na jak najpełniejszą odpowiedź na potrzeby klientów. Przeprowadzana w sposób stały ewaluacja wskazuje jednoznacznie na konieczny progres w działaniach terapeutycznych. Wyniki ewaluacji wskazują ponadto na fakt, iż działania terapeutyczne stanowią priorytet oczekiwań klientów.

Terapia logopedyczna na terenie naszej placówki udzielana jest przez nerologopedę, co pozwala na udzielanie pomocy specjalistycznej w szerszym zakresie niż proponują logopedzi szkolni. Metody i techniki pracy są stale udoskonalane, wsparcie otrzymują też specjaliści na terenie szkół. Do terapii, poza uczniami z wadami mowy i wymowy zgłaszają się i przyjmowani są uczniowie autystyczni,z dolegliwościami psychosomatycznymi, z zaburzeniami neurologicznymi, słabosłyszący.

Terapia logopedyczna na terenie poradni wynika z działań interdyscyplinarnych i w szczególnych przypadkach odbywa się we współpracy z foniatrą, audiologiem, neurologiem, psychiatrą. Terapia pedagogiczna wspiera uczniów z problemami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Stosowane narzędzia i opracowania własne pedagogów pozwalają na udzielanie pomocy ważnej dla osiągnięć szkolnych. Do współpracy aktywizowani są rodzice,którzy poprzez zadania terapeutyczne mogą wspierać dzieci nie tylko w rozwoju intelektualnym, ale także w minimalizacji zaburzeń mających wpływ na karierę szkolną.

Pedagodzy, poza terapią indywidualną stosują formę terapii grupowej ( w tym celu przystosowano salę komputerową, wyposażoną w odpowiednie programy terapeutyczne ). Na szczególną uwagę zasługuje Terapia SI – progres widoczny jest w ustawicznym zwiększaniu liczby przyjmowanych dzieci, oraz wzbogacaniu wyposażenia sali do zajęć specjalistycznych.

Terapia psychologiczna obejmuje szeroki wachlarz usług - pozwala na wspieranie rozwoju poprzez niesienie ulgi w cierpieniu, eliminację ewentualnych zakłóceń i zaburzeń. Pomoc oferowana w tym zakresie dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, ale także ich rodziców. Progres widoczny jest w odpowiedzi placówki na oczekiwania coraz większej liczby osób zgłaszających się o pomoc. Specyficzną forma wsparcia są oferowane mediacje, negocjacje oraz interwencje kryzysowe.

Warto nadmienić, iż badanie psychologiczne na które kierowani są uczniowie ma walor terapeutyczny ( rodzice otrzymują porady nadające w koniecznych przypadkach dalszy kierunek działań). Działania progresywne widoczne są w ciągle wzrastającej liczbie uczniów przyjmowanych do relaksacji – powyższa forma terapii nie tylko wspomaga terapie wiodące, ma także walor leczniczy w przypadku uczniów z chorobami psychosomatycznymi, zaburzeniami lękowymi, nadmiernie reagującymi na stres.

 

Istotnym działaniem naszej placówki są interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne dotyczące  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Doskonalenie narzędzi pracy i pomocy specjalistycznych pozwala na stawianie wysokich celów terapeutycznych i ich realizację.

 

Iwona Stachowiak

psycholog kliniczny

Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej

w Ostrowi Maz.