Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej jest jedną z   75 publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, działających na terenie  województwa mazowieckiego, jedyną tego typu placówką w powiecie ostrowskim. Siedziba placówki mieści się przy ul. Romana Rubinkowskiego 15 ( w budynku Bursy Szkolnej ). Kadrę pedagogiczną stanowi 5 psychologów, 3 pedagogów, logopeda oraz lekarz orzecznik, uczestniczący w posiedzeniach zespołów orzekających.


 

 

Placówka powołana została do życia,  jako Poradnia Wychowawczo- Zawodowa, na mocy orzeczenia  wydanego 1 września 1969r.  przez Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej.


Początkowa działalność Poradni (przez pierwszy rok realizowana jednoosobowo)  skupiała się  na  rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży, zgłaszanych głównie przez nauczycieli.


Decyzją  Kuratora Oświaty i Wychowania w Ostrołęce  z dnia 1 września 1975 r., zmieniono nazwę  placówki na Miejską Poradnię Wychowawczo- Zawodową z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Poradnia objęła swoją działalnością miasto i gminę  Ostrów Mazowiecka , gminy Brok, Małkinię, Długosiodło i Wąsewo.


1993 rok przynosi kolejną zmianę organizacyjną ,  placówka przekształca się w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, pod którą to nazwą  funkcjonuje do dnia dzisiejszego.


1 stycznia 1999 r., na mocy przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, organem  prowadzącym dla Poradni staje się  Powiat Ostrowski. Rejon działania placówki znacznie się powiększa  – (z   dotychczasowych 6 do  11 gmin:  są to miasto oraz gmina Ostrów Mazowiecka,  gmina Brok,  Małkinia, Wąsewo, Lubotyń , Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie oraz Zaręby Kościelne.


Dzisiaj, z perspektywy ostatnich  lat jej funkcjonowania, nie sposób nie zauważyć fundamentalnych zmian, jakie – poprzez  nowe uregulowania prawne oraz dostrzeganie i akcentowanie przez organ prowadzący roli Poradni we wsparciu merytorycznym i specjalistycznym szkół i placówek powiatu ostrowskiego- dokonały się  na każdym z wielu poziomów jej działalności.


1 maja 2001 roku Poradnia zmienia lokalizację na bardziej dogodną dla odbiorców jej usług (z ul. Techników 1 na ul.  Rubinkowskiego 15 ), pod potrzeby   działalności  statutowej wyremontowano 6 gabinetów diagnostyczno- terapeutycznych ( wymiana okien, podłóg, zakup nowych mebli ), 2 pomieszczenia administracyjno- biurowe i archiwum ( wyposażone w komputery, drukarki, kserokopiarki ) oraz poczekalnię dla rodziców   Dla  dzieci z deficytami rozwojowymi utworzono gabinet wspomagania rozwoju ,  dla uczniów z uogólnionymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się – pracownię technik multimedialnych , wyposażoną w 5 zestawów komputerowych, umożliwiających prowadzenie terapii grupowej w oparciu o specjalistyczne programy.
 


jeden z 5  gabinetów diagnostyczno- terapeutycznych
 


gabinet  logopedyczny

 
sekretariat
 


Dla   dzieci i uczniów niepełnosprawnych  pobudowano podjazd, zwiększający dostępność usług  poprzez  likwidację  istniejących barier architektonicznych oraz wyremontowano dodatkową  łazienkę.


Od 2012r., placówka współpracuje z fundacją” Radość dzieciom”, od której corocznie pozyskuje nieodpłatnie przybory szkolne, encyklopedie, środki czystości.
Mając na uwadze  dużą liczbę kapitałochłonnych zadań realizowanych przez starostwo powiatowe, placówka poszukiwała dodatkowych, pozabudżetowych źródeł  finansowania standardowych i nowatorskich  zadań i przedsięwzięć, które planowała i ujmowała w kolejnych, rocznych i wieloletnich planach pracy.

 

W 2005r. przystąpiono do projektu  „Wyposażanie publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem” ( w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego ). Deklaracja  złożona przez placówkę została zaopiniowana pozytywnie- Poradnia wzbogaciła się ( nieodpłatnie ) o 5 komputerów stacjonarnych, laptop, drukarkę laserową, skaner. Wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący z komputerem   przeszli 5- dniowe szkolenie przygotowujące do obsługi w/w sprzętu.                                     
 

                                      
pracownia technik multimedialnych


Poprzez udział w kolejnym projekcie „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” , tym razem realizowanym pod auspicjami MEN, pozyskano środki, za które zakupiono materiały do terapii dzieci ze szkół podstawowych, narzędzia diagnostyczne, w tym  do diagnozy dzieci 3- letnich i starszych wiekowo, platformę do badań zmysłów wraz z oprzyrządowaniem oraz materiały i sprzęt biurowy.     

                                                

stosowane techniki diagnostyczne oraz  pomoce do terapii


 
W grudniu 2012r. w gabinecie wspomagania rozwoju dziecka utworzono Salę Doświadczania Świata, którą sukcesywnie doposażano w sprzęt specjalistyczny Sala służyła  pomocą dzieciom z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,  deficytami i dysharmoniami rozwojowymi, wymagającym  specjalistycznych działań wspomagających oraz relaksacji.

 


zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej

 


W marcu 2014r.  podjęto działania , mające na  celu pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych  środków  w ramach  podziału części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. Za przyznaną kwotę zakupiono brakujący sprzęt specjalistyczny do terapii integracji sensorycznej.


W  listopadzie 2014r. zakończono inwestowanie i otwarto na potrzeby klientów kompletnie wyposażoną  Salę Integracji Sensorycznej, która wzbogaciła ofertę placówki skierowaną do rodziców małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Baza placówki, jej wyposażenie w sprzęt , pomoce specjalistyczne, techniki do diagnozowania,  stanowią  mocny fundament  dla podejmowania różnorodnej działalności statutowej, będącej odpowiedzią na  stale rosnące zapotrzebowanie odbiorców jej usług. W połączeniu ze specjalistyczną , stale doskonalącą się  kadrą psychologów, pedagogów, logopedy, oferta Poradni jest w stanie sprostać   nowym wyzwaniom  i zagrożeniom współczesnego świata, występującym w   skali lokalnej społeczności. Stale zwiększająca się liczba dzieci wymagających specjalistycznej terapii, w tym terapii o znamionach klinicznej, diagnozowanie coraz bardziej skomplikowanej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej badanych uczniów, skłania pracowników placówki  do ustawicznego wzbogacania posiadanej wiedzy  oraz zacieśniania  wzajemnej, wewnętrznej  współpracy i wsparcia.  


Z biegiem lat,  coraz bardziej zauważalnym zjawiskiem, staje się bezpośrednia, często świadczona zespołowo,  pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz logopedyczna, realizowana  na terenie szkół i placówek  pozostających w rejonie działania Poradni. Corocznie przesiewowymi i kontrolnymi badaniami logopedycznymi poddawanych jest ok. 1500 dzieci przedszkolnych oraz z uczniów klas I- III szkół podstawowych. Około 350 osób objętych jest przesiewowym badaniem słuchu oraz badaniami audiometrycznymi.

 


badanie słuchu

 


Dzieci 6- i 7- letnie diagnozowane są pod kątem oceny  gotowości szkolnej oraz oceny występowania ryzyka dysleksji. Wyniki uzyskane w trakcie diagnozy przekazywane są radom pedagogicznym , rodzice badanych dzieci otrzymują – oprócz wyników przeprowadzonych badań- wskazówki pomocne do prowadzenia  wspomagania dziecka w domu. W placówce diagnozuje się corocznie  1000- 1300 osób (dzieci i uczniowie ) , drugie tyle korzysta z pogadanek, prelekcji, warsztatów, treningów , programów profilaktycznych, realizowanych w szkołach i przedszkolach ( adresaci:  rodzice, nauczyciele, uczniowie ).
     
Nowe akty prawne, wydawane przez MEN, np rozporządzenia dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej organizowanej na terenie szkół i przedszkoli, skłoniły placówkę do zorganizowania serii szkoleń dla rad pedagogicznych . Zapisy rozporządzenia i praktyczne wskazówki do wcielenia ich w życie przybliżono ok. 500 nauczycielom ( ZS nr 1, ZS Nr 2, Liceum Ogólnokształcące, szkoły podstawowe i gimnazja w Ostrowi Mazowieckiej, gminie Małkinia Górna, Andrzejewie, Broku, przedszkola Nr 1,2,3 w Ostrowi Mazowieckiej oraz przedszkole samorządowe w Komorowie ). Pracownicy pedagogiczni Poradni  zgłosili także swój akces do projektu Terenowy Trener, w ramach którego przeszkolono wszystkich pedagogów i psychologów szkolnych, pracujących w szkołach powiatu ostrowskiego ( szkolenia w zakresie stosowania nowoczesnych metod diagnozowania niepowodzeń szkolnych  ). Nowe techniki diagnostyczne, możliwe do prowadzenia na terenie szkół, staną się przydatnym narzędziem do wstępnego diagnozowania przyczyn występujących trudności w uczeniu się.

 

Bateria 5/6- nowoczesne narzędzie do diagnozy 5-6 latków

 


Realizując zadania priorytetowe państwa,  Poradnia  Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej  organizuje spotkania z rodzicami, dyrektorami ,nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi. W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 przeprowadzono szeroko zakrojoną kampanię w związku z obniżeniem wieku szkolnego. W 5 debatach z udziałem 350 rodziców oraz przedstawicielami organów prowadzących, przekazano  informacje pomocne rodzicom przy podejmowaniu  decyzji o rozpoczęciu edukacji w szkole  ich dzieci czy też wszczęciu działań zmierzających do odroczeniu obowiązku szkolnego.

 


debaty z udziałem rodziców, dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli organów prowadzących

 


szkolenia dla dyrektorów szkół powiatu ostrowskiegoPoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej, poza realizacją  zadań statutowych, związanych z diagnozowaniem,  udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,  zadań wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkoli, szkół i placówek,  promuje  swoją działalność na szerszym polu, uczestnicząc corocznie w organizowanym  przez starostwo  Powiatowym Forum Edukacji ( 3 edycje ).Warsztaty dla uczestników spotkań, wzbogacają przyjętą formułę komunikacji i wymiany poglądów, w istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach światopoglądowych, wspierają  proces budowania poczucia wzajemnej więzi w ramach  wspólnoty lokalnej.

 


II Powiatowe Forum Oświaty – wykład inaugurujący

 


III Powiatowe Forum Edukacji- performance  

 


Współpraca z sądem, policją, ośrodkami pomocy społecznej, specjalistycznymi placówkami służby zdrowia przybierająca  postać konsultacji, szkoleń, wielopłaszczyznowej wymiany wzajemnych doświadczeń, pozwala na wszechstronną, interdyscyplinarną  diagnozę sytuacji szkolnej, wychowawczej, bytowej , zdrowotnej dzieci i uczniów przyjmowanych przez placówkę.


Pracownicy Poradni, wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności,  biorą także udział w   mediacji  między stronami konfliktów - uczniami, rodzicami, nauczycielami, zapewniają specjalistyczne wsparcie  w sytuacjach kryzysowych (śmierć dziecka, rodzica), oferują  pomoc w nagłych, dynamicznie zmieniających się , niestandardowych  zdarzeniach zachodzących na terenie szkół (Gimnazjum Publiczne w Wąsewie).


W okresie, będącym przedmiotem sporządzanej oceny, Poradnia stała się nowoczesną, w pełni  skomputeryzowaną placówką (komputer z dostępem do Internetu na każdym stanowisku pracy), posiadającą wewnętrzną sieć komputerową, zapewniającą możliwość elektronicznego sporządzania opinii po badaniach przez współpracujące w procesie diagnostycznym zespoły specjalistów. Udoskonalono wewnętrzny system obiegu informacji, zapoczątkowano systematyczne, elektroniczne gromadzenie danych  w tworzonych katalogach ewidencji badań, założono rejestry napływających wniosków, bazę klientów ( w chwili obecnej zawiera ona dane ponad 6000 osób).W odpowiedzi na prośby rodziców rozszerzono czas pracy placówki do 18.00, zwiększono ilość godzin przeznaczonych na specjalistyczne terapie, zakupiono nowoczesne metody diagnostyczne oraz przeszkolono pracowników, którzy je stosują.  

 
Wprowadzony w placówce (i systematycznie doskonalony) system monitorowania potrzeb klientów oraz dostosowanie oferty do zmieniającego się zapotrzebowania na różne formy pomocy, znalazł uznanie w oczach zespołu ewaluatorów, którzy w lipcu 2013r. dokonali oceny pracy placówki. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej osiągnęła we wszystkich badanych obszarach poziom ” B”, oznaczający wysoki stopień  wypełniania badanego wymagania. Jest to jedna z najwyższych ocen, jaką otrzymała  placówka oświatowa, prowadzona przez Powiat Ostrowski od momentu wdrożenia ewaluacji.

 


Krystyna Skibicka
dyrektor
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Ostrowi Mazowieckiej


 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.