Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Ostrowi Mazowieckiej
na lata 2014 - 2019

 


Zadania, które zostały nakreślone i zaplanowane do realizacji na lata 2014 - 2019 wynikają z aktualnych przepisów prawa oświatowego, zadań statutowych placówki, sprawowanej kontroli zarządczej i  realizowanego nadzoru pedagogicznego . 


1.  Diagnozowanie
a) Diagnozowanie dzieci i młodzieży - opiniowanie:
Stan aktualny: Aby  weryfikować przyjęte hipotezy wstępne zgłaszanych trudności potrzebne są wystandaryzowane i rzetelne techniki diagnostyczne . Przez ostatnie 15 lat kwestia zakupu testów pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych  była sprawą priorytetową,  bowiem zaufanie do uzyskanych wyników jest podstawą  do  dalszego postępowania specjalistycznego. W  chwili obecnej posiadany zasób narzędzi badawczych pozwala na diagnozę poziomu funkcjonowania procesów poznawczych, rozwoju społecznego, emocjonalno- motywacyjnego, określaniu wad mowy i wymowy, stanu narządu słuchu, fragmentarycznych deficytów rozwojowych w zakresie analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, jak też  poziomu wiadomości i umiejętności, zdobywanych na każdym etapie kształcenia. Postępując zgodnie z przyjętą procedurą badawczą  jesteśmy w stanie zdiagnozować  dzieci od chwili urodzenia aż do ukończenia szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym.

Planowane działania o charakterze progresywnym:

 • Systematyczne śledzenie oferty  nowo ukazujących się, przydatnych w pracy poradni, technik diagnostycznych i ich zakup, co pozwoli na bardziej wnikliwe i precyzyjne określenie, zgodnie z najnowszą wiedzą psychologiczno-pedagogiczną,  rozwoju każdej  z badanych sfer funkcjonowania dziecka i ucznia.
 • Szkolenia pracowników pedagogicznych w zakresie umiejętności  biegłego posługiwania się nowymi narzędziami badawczymi.
 • Szkolenia dla szkolnych specjalistów, w ramach projektu Terenowy Trener, mogących- w dostępnym im zakresie- diagnozować przyczyny trudności w nauce na terenie szkół.
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na zawarcie w każdej wydawanej opinii opisu mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do zgłaszanego problemu.

b) Diagnozowanie dzieci i młodzieży -działalność orzecznicza:
Stan aktualny: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej wydaje wszystkie rodzaje orzeczeń  i opinię, wyszczególnione w obowiązujących przepisach prawa oświatowego. We wrześniu 2014r., po wielokrotnej, wnikliwej analizie zapisów cytowanych wyżej rozporządzeń oraz rozwiązań organizacyjnych, przyjętych w tym zakresie w placówce, wprowadzono ujednoliconą organizację pracy, w której uwzględniono  kryteria i zakres działalności każdego z III powołanych zespołów. Znowelizowano istniejący Regulamin Zespołów Orzekających oraz druki służące podstawą do wszczęcia i przeprowadzenia  postępowania orzeczniczego, zakończonego wydaniem określonego rodzaju orzeczenia/ opinii.

Planowane działania o charakterze kontynuacji:

 • kontynuacja przyjętej procedury w zakresie organizacji zespołów orzekających,
 • skrupulatne sporządzanie dokumentacji gromadzonej przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania orzeczniczego,
 • dalsze monitorowanie działalności zespołów, zakończone wnioskami uzyskanymi w oparciu o przyjęte wskaźniki sporządzanych zestawień.
2.    Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Stan aktualny: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, o której mowa w rozporządzeniu MEN, szczegółowo określającym zasady działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, oferowana jest w formie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej  (indywidualnej i grupowej), warsztatów, treningów, grup wsparcia dla rodziców, psychologów i pedagogów szkolnych, interwencji kryzysowej, porad, konsultacji, wykładów, oraz działalności informacyjnej i szkoleniowej. Największą popularnością,  w rankingu wyszczególnionych wyżej form, cieszy się terapia prowadzona przez psychologów, pedagogów i logopedę. Placówka, z uwagi na zatrudnienie psychologa klinicznego, jest w stanie objąć opieką przypadki kliniczne (między innymi -. stan po traumie, depresje, psychopatia dziecięca, zaburzenia lękowe, zaburzenia kompulsywno- obsesyjne, anoreksja, autyzm). Z terapii korzystają także dzieci i młodzież z wadami mowy i wymowy, dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Bardzo popularną formą bezpośredniego wsparcia rozwoju dziecka  jest terapia integracji sensorycznej, na którą jest największa „kolejka” oczekujących. Pozostałe formy pomocy bezpośredniej zaspokajane są wg zgłaszanych potrzeb. Zamieszczona na stronie internetowej placówki oferta pomocy uwzględnia potrzeby uczniów, ich rodziców i nauczycieli i jest systematycznie modyfikowana, tak w określonych  przedziałach czasowych, jak i stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania w indywidualnych przypadkach. Stałe monitorowanie najpopularniejszej tematyki podejmowanej działalności  wsparcia bezpośredniego oraz śledzenie priorytetów państwa ogłaszanych na każdy rok szkolny pozwala na elastyczne korygowanie działalności w tym zakresie np. szkolenia dla dyrektorów , dotyczące rewalidacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W zgodnej ocenie odbiorców usług , jaką jest działalność terapeutyczna, popyt na określone formy pomocy, przewyższa podaż.  

Planowane działania o charakterze progresywnym:

 • zwiększenie godzin przeznaczonych na terapię integracji sensorycznej – z 6 do 8,
 • wprowadzenie zajęć relaksacyjnych w Sali Doświadczania Świata jako elementu prowadzonej terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej- ze wskazań specjalistów pracujących  z dziećmi,
 • zakończenie wyposażania Gabinetu Integracji Sensorycznej – do końca grudnia 2014r. oraz przeniesienie do siedziby placówki wszystkich zajęć, odbywających się do tej pory w MP nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej
 • poszerzenie oferty placówki o interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne dotyczące  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia  psychologa klinicznego ( jednocześnie biegłego sądowego ) -  zmiana przydziału czynności, w celu sprawowania  systematycznej  pomocy bezpośredniej – terapia przypadków klinicznych, mediacje, negocjacje, interwencje kryzysowe .

3. Realizowanie działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Stan aktualny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) oraz  jego nowelizacja zintensyfikowały działania placówki, dotyczące udzielania pomocy nauczycielom i specjalistom pracującym z dzieckiem w przedszkolu/szkole  w zakresie rozpoznawania i określania  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz działania zmierzające do rozpoznawania wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. We wszystkich zainteresowanych przedszkolach i szkołach ( łącznie 16 ) przeprowadzono szkolenie dotyczące trybu pracy zespołów oraz oddziaływań podejmowanych w stosunku do uczniów ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W chwili obecnej dalsze szkolenia w tym zakresie nie są planowane- z sondy telefonicznej przeprowadzonej wśród dyrektorów szkół powiatu ostrowskiego wynika , że zapisy rozporządzenia wcielone zostały w życie. Poradnia wspiera także realizację przez szkoły zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego (  badania określające indywidualne predyspozycje zawodowe i uzdolnienia, prowadzone na terenie poradni dla wszystkich zainteresowanych uczniów). Przy okazji szkoleń prowadzonych  w szkołach część wykładową wzbogacono o warsztaty, poświęcone opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. W odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych otrzymujących orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w części dotyczącej zaleceń , zawarto zapisy określające warunki, sprzęt i środki dydaktyczne niezbędne do dalszej nauki. We współpracy z biblioteką pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej organizowane są szkolenia dla nauczycieli, będące forpocztą i pilotażem zmian w organizacji pracy poradni, które podejmowane będą  w nieodległej przyszłości.  

Problemy środowiska lokalnego wskazują na to, że profilaktyka stosowana do chwili obecnej powinna być przeformułowana w długofalowe oddziaływania skierowane do osób dorosłych.

Stosowane dotychczas programy profilaktyczne, uznane za najbardziej skuteczne, adresowane do dzieci i młodzieży, angażujące wychowawców, rodziców i nauczycieli obejmują zbyt małą liczbę uczestników w stosunku do ujawnianych potrzeb.

W nowym podejściu należy uwzględnić szerszy kontekst angażujący rodziców w rozwój czynników chroniących dotyczących najbliższego środowiska rodzinnego. Okazuje się, że psychoedukacja promująca zdrowie w ogólnodostępnych materiałach informacyjnych nie jest wystarczająca i nie obejmuje spektrum charakterystycznych problemów szkół lokalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Ostrowi Mazowieckiej opracuje materiały informacyjne odnoszące się nie tylko do ogólnopolskich wskazań profilaktycznych, ale dostosuje je do ujawnionych na naszym terenie trudności. Materiały informacyjne zostaną przekazane w miejscach publicznych najbardziej uczęszczanych przez dorosłych ( lokalne centra handlowe ). Informacje dotyczące dzieci i młodzieży również zostaną opracowane i udostępniane przez pracowników poradni w miejscach najchętniej odwiedzanych przez uczniów. Taka formuła wyjścia do dziecka i rodzica wydaje się niezbędna ze względu na ilość przypadków ujawnianych – zbyt późno w stosunku do działań wspierających- w ciągu roku szkolnego,  ma na celu również poinformowanie młodzieży o miejscu zwrócenia się o pomoc w nie   sformalizowanej formie. Uczniowie będą mogli poznać pracowników poradni, uzyskać poradę, skorzystać z możliwości zaangażowania się w profilaktykę międzyrówieśniczą. Długoletnia praktyka wskazuje na to, iż w dalszym ciągu ten rodzaj działań profilaktycznych, najbardziej skuteczny, nie jest należycie propagowany w szkołach. Istotnym celem poradni w tym zakresie będzie wykorzystywanie potencjału tkwiącego w młodzieży do działań propagujących zdrowy styl życia wśród rówieśników. Pozwoli to tez na zmianę postaw wobec akcji, które odbywają się na terenie Polski w sposób okazjonalny i najczęściej nie angażujący uczniów przejawiających rzeczywiste problemy.

 „ Wyjście do ludzi ” będzie miało na celu podniesienie poziomu wiedzy wszystkich osób dorosłych w środowisku lokalnym, które w sposób pośredni przyczyniają się niejednokrotnie do wzrostu zagrożeń.

Kolejnym sposobem działań w nowej formule jest promocja zdrowia zachęcająca do otwartości wobec własnych problemów. Połączenie czynników chroniących w system arteterapii pozwoli pomóc szkołom w budowaniu wśród dzieci inspiracji do kreatywności, wyrażania emocji, dzielenia się własnymi problemami, będzie także zachęceniem do konstruktywnego ich rozwiązywania, osłabiając tym samym ryzyko odurzania substancjami psychoaktywnymi. Oddelegowani na teren wybranych szkół pracownicy, po diagnozie problemu w danej szkole będą mogli przepracować problem, używając technik twórczych: dramy, muzykoterapii, bajkoterapii a efekt działań będzie udostępniony szerszemu spektrum odbiorców. Zawartość merytoryczna przedsięwzięcia każdorazowo będzie zmierzała do podniesienia poziomu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, stymulowała zmianę postaw wobec zagrożeń i  kształtowała wizerunek pracy placówki, który w chwili obecnej jeszcze jest ujmowany przez niektórych dorosłych w sposób stereotypowy.

Treści zawarte w długofalowym oddziaływaniu zwróconym na zewnątrz ( poza szkoły ) to głównie uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnienia behawioralne ( nałogowe ) a także problemy związane z przemocą, które  są stałym elementem w trudnościach procesu wychowania.

Działania informacyjne zostaną także rozwijane przez kampanie w środowisku lokalnym, które poprzez szkoły staną się motorem napędowym do zwiększenia świadomości dorosłych w obszarze teraźniejszych problemów: „ szkodliwość papierosów ” czy „ shaken baby” ( zespół dziecka potrząsanego ). Poradnia włączy się chętnie we wspieranie instytucji w działaniach zmierzających do minimalizacji przemocy domowej. Kampanie ogólnopolskie niejednokrotnie są tylko informujące a  stosowane w szkołach programy nie obejmują wystarczającej ilości dzieci, co nie wpływa pozytywnie na zredukowanie problemu.

Planowane działania o charakterze progresywnym:

 • diagnoza zagrożeń lokalnych, występujących w szkołach miejskich- pilotaż,
 • opracowanie  materiałów  informacyjnych odnoszących się nie tylko do ogólnopolskich wskazań profilaktycznych, ale dostosowanych  do ujawnionych na naszym terenie trudności i ich przekazanie w miejscach najczęściej uczęszczanych przez rodziców i młodzież,
 • wykorzystanie arteterapii,, dramy, muzykoterapii, bajkoterapii w formule promocji zdrowia zachęcającej do większej otwartości wobec własnych problemów,
 • prowadzenie kampanii w środowisku lokalnym- wykorzystanie Powiatowego Forum Edukacji, akcji organizowanych na terenie placówki w czasie ferii szkolnych,  do zwiększenia świadomości dorosłych wobec już  zdiagnozowanych problemów  (szkodliwość papierosów, dopalaczy) jak i nowych zagrożeń (zjawisko „ shaken baby” , uzależnienie od portali społecznościowych )


4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli , szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Stan aktualny: Od 3 lat Poradnia planuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek  powiatu ostrowskiego. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono diagnozę Zespołu Szkół Publicznych w Jelonkach, dokument przekazano Radzie Pedagogicznej placówki, zaopatrując go we wnioski i projektując działania naprawcze, stosowne do zdiagnozowanych problemów. Zadania określone  polityką oświatową państwa znalazły swoje odzwierciedlenie nie tylko w ofercie pomocy bezpośredniej oferowanej przez poradnię ale też   przyczyniły się do rozwoju  samej poradni, poprzez konieczność  pogłębiania dotychczasowej wiedzy  pracowników, dotyczącej zagadnień ujętych w priorytetach. Zaplanowane formy wspomagania poprzedzone przeprowadzoną diagnozą  wymuszają rozwiązania organizacyjne, zapewniając przepływ informacji na linii przedszkole/szkoła/ placówka- Poradnia.  

Planowane działania o charakterze progresywnym:

 • stworzenie sieci liderów zmian w każdej szkole powiatu ostrowskiego ( po 1 nauczycielu  na każdy etap kształcenia  w szkole podstawowej, 1- klas IV- VI, 1- w gimnazjum, 1 – w szkole ponadgimnazjalnej ),
 • każdy nauczyciel będzie ściśle współpracował z określonym pracownikiem/ zespołem poradni, „ przypisanym” do danej placówki ( gminy ),
 • w toku zebrań roboczych określone zostaną zadania do realizacji na każdy rok szkolny – po przedstawieniu problemów lokalnych, zdiagnozowanych wstępnie przez nauczyciela, w porozumieniu z  radą pedagogiczną swojej szkoły,
 • pamiętając , że oferta poradni i realizacja jej zadań statutowych działa w systemie naczyń połączonych ( mniej diagnoz  to więcej form pomocy bezpośredniej realizowanej na terenie placówki )-  to sama szkoła zdecyduje o rozłożeniu akcentów na formę współpracy i podjęte  oddziaływania specjalistyczne,.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek , o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r., więc warto czas pozostały do jego wdrożenia przeznaczyć na badania pilotażowe po to, aby usprawnić przepływ wzajemnych informacji, skorygować błędne rozwiązania , a być może przeorganizować na nowo całą przyjętą strategię.

5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

Stan aktualny: Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego)  określono  8 wymagań, jakie powinna spełniać poradnia psychologiczno- pedagogiczna. W lipcu 2013r. placówka poddana została problemowej ewaluacji zewnętrznej, uzyskane wysokie wskaźniki spełniania  badanych obszarów ( Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej placówki, Zarządzanie placówką) i wnioski z ewaluacji wskazały, że „ działania nadzorcze dyrektora placówki działają w systemie wdrożonych procedur (zbieranie danych, organizacja pracy, analizowanie efektów, wdrażanie kolejnych działań doskonalących) podporządkowane są zasadom racjonalizacji i optymalizacji- w celu podnoszenia jakości pracy placówki” .Taka ocena organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką  obliguje do dalszych działań w kierunku, który został określony jako prawidłowy.
Planowane działania o charakterze kontynuacji:

 • utrzymanie wysokiej oceny dotyczącej funkcjonowania placówki i sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • stałe monitorowanie pracy placówki w zakresie  realizacji jej zadań statutowych, wg przyjętych wskaźników spełniania wymagań i uregulowań wewnętrznych ( procedur ),
 • systematyczne prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w oparciu o przyjęty w placówce plan i jednorodny schemat procedury badawczej,
 • dalsze podejmowanie nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów,
 • wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, służących optymalizacji działań  ( w powiązaniu ze sprawowaną kontrolą zarządczą ),


II. Kierunki rozwoju w zakresie organizacji pracy w placówce  i wykorzystania potencjału ludzkiego.

 Stan aktualny: W poradni ustawicznie doskonalona jest organizacja pracy  w zakresie ustalania schematów i procedur obowiązujących przy realizacji głównych zadań statutowych , porządkowania - zgodnie z jednolitym, rzeczowym wykazem akt-  wytwarzanej dokumentacji
( opinie, orzeczenia, pisma , informacje po badaniu itp.), wcielania w życie zasad rządzących przekazywaniem napływających wniosków do zespołów diagnozujących,  wniosków o objęcie dzieci i młodzieży terapią, arkuszy monitorowania działalności orzeczniczej  itp. Wprowadzono karty pracy w terenie, zawierające poświadczenia dyrektorów szkół o zrealizowanych przez pracowników poradni formach pomocy bezpośredniej. Na stronie internetowej zamieszczono harmonogramy posiedzeń zespołów orzekających, tak aby każdy wnioskodawca znał przybliżony termin załatwienia swojej sprawy. Wprowadzono kontrolę zarządczą, przyjęto Kodeks Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz regulamin pracy. Statut oraz regulaminy istniejące w placówce są na bieżąco analizowane i – w miarę potrzeb- dostosowywane do istniejącego porządku prawnego.

Pracownicy poradni to zgrany, bezkonfliktowy zespół ludzi , którzy lubią się wzajemnie, co jest podstawą działalności  instytucji pomocowych, jaką bez wątpienia jest Poradnia. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu  trudnych przypadków, poparta  stałym  doskonaleniem  własnych umiejętności zawodowych, interdyscyplinarna praca zespołowa, możliwość konstruktywnej wymiany poglądów w  spornych kwestach metodologicznych oraz stawianych hipotez badawczych,  daje poczucie wzajemnego wsparcia. Dalsze działania w tym zakresie  ogniskować się będą wokół:
a) Działań o charakterze kontynuacji:

 • rozwoju kompetencji zawodowych pracowników (  organizowanie szkoleń dla całej rady pedagogicznej oraz poszczególnych pracowników, zgodnie z zakresem czynności i potrzebami placówki ),
 • stwarzaniu warunków do generowania przez pracowników nowych pomysłów usprawniających pracę placówki w jej warstwie merytorycznej jak i organizacyjnej, służących pogłębianiu wiedzy specjalistycznej, dzieleniu się doświadczeniami, nowatorskimi rozwiązaniami,
 • utrzymanie dotychczasowego sposobu komunikacji wewnętrznej między poszczególnymi pracownikami oraz dyrektorem a pracownikami,


b) Działań  o charakterze progresywnym:

 • gruntownym szkoleniu nowych pracowników oraz studentów odbywającym praktyki studenckie, dotyczącym zasad funkcjonowania placówki, obiegu dokumentacji, aktualnych przepisów prawa oświatowego,  
 • przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu , dążenie do zapewnienia higieny pracy i odreagowania negatywnych napięć poprzez wprowadzeniu superwizji w ostatni piątek miesiąca , co – oprócz  wartości terapeutycznych  służyło będzie wzajemnym konsultacjom między różnymi zespołami diagnostycznymi.

 
 III. Finanse.

a ) środki budżetowe:
Stan aktualny:  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką budżetową starostwa powiatowego, stąd kwoty ujęte w poszczególnych paragrafach mają określone wartości. Dzięki dotychczasowemu, skrupulatnemu monitorowaniu wydatków oraz dokonywaniu systematycznych przeniesień między paragrafami, budżet placówki, wbrew sądom o małych  kwotach przeznaczonych na różne rodzaje bieżącej działalności, wcale nie jest niewystarczający. Pomysł utworzenia   w placówce mini –księgowości komputerowej , dającej wgląd w poczynione wydatki oraz natychmiastowe informacje o kwocie pozostałej na monitorowanym paragrafie, pozwala zachować dyscyplinę budżetową , dostrzec na czas zagrożenia płynności finansowej oraz podjąć szybkę reakcję w celu jej zapobieżenia.

b) środki pozabudżetowe:
Stan aktualny:  Mając na uwadze  dużą liczbę kapitałochłonnych zadań realizowanych przez Powiat Ostrowski, placówka poszukuje dodatkowych źródeł  finansowania standardowych i nowatorskich  zadań i przedsięwzięć, które planuje i ujmuje w kolejnych, rocznych i wieloletnich planach pracy.  Stworzenie bazy  placówki, w jej aktualnym kształcie, wymagało  zaangażowania środków finansowych w kwocie ok.110 000 zł. Część kwoty pochodziła z realizowanego przez powiat „ Programu poprawy życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w powiecie ostrowskim w latach  2001- 2003” , którego  beneficjentem była placówka. Kolejne transze  ( poczynając od 2007r. do chwili obecnej )  były efektem stałego uwzględniania  przez powiat w kolejnych, rocznych budżetach   kwot zabezpieczających planowane remonty i systematyczne doposażenie Poradni w sprzęt specjalistyczny , techniki diagnostyczne i inne pomoce do prowadzonej diagnozy i terapii.

W 2005r. przystąpiono do projektu  „Wyposażenie publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem” ( w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego ). Deklaracja  złożona przez placówkę została zaopiniowana pozytywnie- Poradnia otrzymała ( nieodpłatnie )  5 komputerów stacjonarnych, laptop, drukarkę laserową, skaner. Wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący z komputerem  przeszli 5- dniowe szkolenie, przygotowujące do obsługi w/w sprzętu.                                     

Udział w kolejnym projekcie „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” , tym razem realizowanym pod auspicjami MEN,  pozwolił na zakup materiałów do terapii dzieci ze szkół podstawowych, narzędzi diagnostycznych, w tym  do diagnozy dzieci 3- letnich i starszych wiekowo, otrzymano też platformę do badania zmysłów wraz z oprzyrządowaniem oraz materiały i sprzęt biurowy.

Od 2012r. placówka współpracuje z fundacją” Radość dzieciom”, od której corocznie pozyskuje nieodpłatnie przybory szkolne , encyklopedie dla dzieci, środki czystości.

W grudniu 2014r., przy udziale dodatkowych środków pozyskanych w ramach podziału subwencji oświatowej, zakończono wyposażanie w sprzęt specjalistyczny Gabinetu Integracji Sensorycznej i Sali Doświadczania Świata, który służy  pomocą dzieciom z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,  deficytami i dysharmoniami rozwojowymi, wymagającym specjalistycznych działań wspomagających oraz relaksacji.
 
Działania o charakterze kontynuacji i rozwoju:

 • dalsze systematyczne monitorowanie budżetu placówki,  w celu realizacji określonych przedsięwzięć (dokonywanie bieżących zakupów oraz napraw i konserwacji zakupionego sprzętu)
 • wymiana parku komputerowego,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty służące rozwojowi placówki i wzbogacające jej ofertę kierowaną do klientów- dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli,

   
IV. Działania służące promocji placówki.

Stan aktualny:   promocja placówki w środowisku lokalnym odbywa się poprzez  kreowanie jej pozytywnego wizerunku  (ścisła współpraca z przedszkolami, szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska), spotkania z rodzicami i nauczycielami promujące działalność Poradni z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, udział w Powiatowym Forum Edukacji  (wszystkie dotychczasowe edycje ), zaproszenie do współpracy przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zorganizowanie uroczystych obchodów 40- lecia poradni,  reprezentowanie placówki w uroczystościach szkolnych oraz świętach lokalnych i narodowych. Nowatorskie formy promocji przyjmować będą postać  zacieśniania międzyporadnianej więzi zawodowej oraz  tworzenia sieci współpracy ościennych  poradni psychologiczno- pedagogicznych  

 • utworzenie przy Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegaturze w Ostrołęce grupy wsparcia dla dyrektorów poradni psychologicznych  w Przasnyszu, Ostrołęce, Makowie Mazowieckim, Wyszkowie, Ostrowi Mazowieckiej,
 • zorganizowanie raz w roku Forum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego o zasięgu regionalnym ( w/w poradnie ), będącym okazją do wymiany doświadczeń, do dzielenia się przyjętymi i sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi , wypracowanymi i sprawdzonymi  procedurami, sposobami doskonalenia ewaluacji wewnętrznej, prezentacji dorobku poszczególnych placówek,
 • powołanie grup roboczych pracowników  pedagogicznych z różnych poradni  (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi ), celem wymiany doświadczeń przy realizacji różnych zadań statutowych ,
 • zorganizowanie dla rady powiatu sesji wyjazdowej, poświęconej prezentacji placówki, jej osiągnięć i potrzeb,
 • nawiązanie współpracy z emerytowanymi nauczycielami, zrzeszonymi w sekcjach oświaty związków zawodowych- organizowanie szkoleń dotyczących np. higieny psychicznej, sposobów radzenia sobie ze stresem, stosowania technik relaksacyjnych itp.,
 • zorganizowanie obchodów 50-lecia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej ( wrzesień 2019r.)


Niniejsza koncepcja zaopiniowana  została pozytywnie i przyjęta do realizacji na posiedzeniu rady pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 26.11.2014r.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.